GDPR
GDPR

I. ÚVOD

 

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov a ďalšie dotknuté osoby. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Niektoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame (v právnom postavení sprostredkovateľa ) na základe poverenia našich zmluvných partnerov a nemáme priamy vzťah s osobami, ktorých osobné údaje spracúvame. V takom prípade Vám odporúčame oboznámiť sa s obsahom pravidiel ochrany osobných údajov príslušných prevádzkovateľov.

 

II. PREVÁDZKOVATEĽ

MEDIATEL spol. s r.o.
sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 859 415
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28991/B

(ďalej označený aj ako „ naša spoločnosť“, „my“)

 

III. KONTAKTNÁ OSOBA

Tibor Beláň
Miletičova 21, 821 03 Bratislava
02/501 02 833
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

IV. DOTKNUTÁ OSOBA

 1. akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá využíva služby poskytované našou spoločnosťou,
 2. akákoľvek fyzická osoba (podnikateľ/nepodnikateľ), ktorá je oprávneným zástupcom/kontaktnou osobou zákazníka (právnickej osoby) našej spoločnosti, ktorý využíva služby poskytované našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
 3. ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracúva za podmienok uvedených ďalej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.
 4. akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti.

V. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

V tejto časti uvádzame informácie o osobných údajov, ktoré od Vás získavame, keď využívate služby našej spoločnosti a tiež informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov.

 

V.I. Osobné údaje získané priamo od dotknutých osôb

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Využitie služieb našej spoločnosti poskytovaných prostredníctvom tlačenej verzie katalógu Zlaté stránky (uzatvorenie zmluvy o uverejnení inzercie
 1. meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 2. Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 3. zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 4. Produkt/služba/značka
 5. Popis činnosti
 6. Otváracie hodiny
 7. Geokoordináty
Využitie služieb našej spoločnosti poskytovaných online prostredníctvom webstránky www.zlatestranky.sk (uzatvorenie zmluvy o uverejnení inzercie)
 1. meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 2. Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 3. zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 4. Produkt/služba/značka
 5. Popis činnosti
 6. Otváracie hodiny
 7. Geokoordináty
Využitie ďalších služieb poskytovaných našou spoločnosťou (napr. Internet marketing, E-mail marketing, Social presence – Facebook, SEO, Mediatel Yext, Mobilný balíček a iné)
 1. meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 2. Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 3. zvukový záznam pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom telefónu
 4. Produkt/služba/značka
 5. Popis činnosti
 6. Otváracie hodiny
 7. Geokoordináty
Objednávka tlačenej verzie katalógu Zlaté stránky (na základe odberného lístka a sms adresovanej našej spoločnosti)
 1. meno, priezvisko
 2. adresa bydliska
 3. telefónne číslo
Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti alebo používanie našich mobilných aplikácií
 1. Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)
 2. Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

 

V.II. Osobné údaje získané z iných zdrojov

Spôsob získania osobných údajov

Kategórie získavaných osobných údajov

Zmluva o poskytovaní databáz účastníkov s telefónnymi operátormi (Telefónni operátori nám na základe Vášho výslovného súhlasu poskytujú Vaše osobné údaje v zmysle ustanovenia § 59 ods. 5 zákona č. 351/2001 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktoré používame za účelom poskytovania verejných informačných služieb o telefónnych číslach v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky a najmä na verejne prístupnej internetovej doméne www.zlatestranky.sk (telefónny zoznam).
 1. meno, priezvisko
 2. adresa trvalého pobytu
 3. telefónne číslo
Môžeme tiež využívať osobné údaje z iných zdrojov, ako sú napr. špecializované spoločnosti, ktoré dodávajú informácie, alebo verejne prístupné zdroje, či online mediálne kanály (webové stránky a ďalšie kanály, ku ktorým získame prístup)
 1. meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa/meno a priezvisko oprávneného zástupcu/kontaktnej osoby právnickej osoby
 2. Adresa, URL, Telefónne číslo, E-mail
 3. Produkt/služba/značka
 4. Popis činnosti
 5. Otváracie hodiny
 6. Geokoordináty

 

VI. Účel a právny základ spracúvavania osobných údajov

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 1. Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).
 2. Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).
 3. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili služby našej spoločnosti, ako je uverejnenie Vašej inzercie v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky, uverejnenie Vašej inzercie online na webstránke www.zlatestranky.sk, ďalšie služby našej spoločnosti (napr. Internet marketing, E-mail marketing, Social presence – Facebook, SEO, Mediatel Yext, Mobilný balíček a iné), aby sme Vám mohli dodať Vami objednanú tlačenú verziu katalógu Zlaté stránky. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, poskytnúť Vám služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody, či rôzne zľavy.
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašim využívaním služieb našej spoločnosti mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookies a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookies a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok . Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich služieb, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Máme záujem informovať Vás o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách či výhodných ponukách, pozývať Vás, aby ste sa zúčastnili zákazníckych prieskumov, alebo prieskumov trhu, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou. Túto činnosť (priamy marketing) vykonávame výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, o ktorý Vás vopred požiadame.
 • Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi službami,.
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel poskytovania verejných informačných služieb o telefónnych číslach v tlačenej verzii katalógu Zlaté stránky a najmä na verejne prístupnej internetovej doméne www.zlatestranky.sk (telefónny zoznam).
 • Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)
Vaše osobné údaje využívame na účel poskytovania informácií a možnosti vyhľadávania identifikačných a kontaktných údajov a ďalších informácií o právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch a ďalších subjektoch, širokej verejnosti, prostredníctvom našich produktov (tlačená verzia katalógu Zlaté stránky, www.zlatestranky.sk).
 • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti alebo tretích strán, ktoré zahŕňajú:

 1. starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane poskytnutia našich služieb;
 2. propagáciu a predaj našich služieb;
 3. starostlivosť o váš užívateľský účet, riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 4. ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
 5. testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich,
 6. poskytovať služby, ktoré sú v záujme širokej verejnosti.

 

VII. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máme záujem informovať Vás o ponuke svojich služieb, novinkách, zľavových akciách či výhodných ponukách, pozývať Vás, aby ste sa zúčastnili zákazníckych prieskumov, alebo prieskumov trhu, a to telefonicky, e-mailom alebo poštou. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

Predtým ako Vám začneme poskytovať tieto informácie sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom priameho marketingu máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom informačnom e-maile, telefonicky alebo ústnou formou prostredníctvom žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

IX. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie našej obchodnej alebo inej činnosti (poskytnutie našich služieb). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

 

X. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

XI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo:

 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

2. Právo na prístup k osobným údajom

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

3. Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XI. 1. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
 • sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode XV. 5. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

 • je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

XII. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 

XIII. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.

Kontaktujte nás pomocou nasledujúceho formulára.

Stačí ho vyplniť a len počkať na kontakt od nášho konzultanta, ktorý podrobne predstaví celú ponuku a pomôže vám pri výbere balíka, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.

strzałka

5StarWeb Logo
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje. Prosím zadajte v tvare 12345678.
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje

Táto webová stránka zbiera cookies. Vďaka zapnutým cookies môžete plnohodnotne využívať všetky funkcie webovej stránky.

Kliknite na „Súhlasím“, aby sa tieto informácie už nezobrazovali.